Click here for English

Bağlarımızın yeraldığı Bölge Trakya'nın Kuzeyinde yer alan ve Yıldız Dağları genel adı ile bilinen dağlık alan, Istranca masifi olarak adlandırılan metamorfik ve mağmatik kayalardan ve bunlar üzerinde açısal uyumsuzluk ile duran Üst Kretase metavolkanitlerinden oluşmaktadır. Bu masif, Üst Eosen transgresyonundan önce güçlü bir aşınma dönemi geçirmiş; Üst Eosen denizi, peneplenleşmiş bu alanı örtmüştür. Bu evrenin sonunda hızlı bir çökme ile Trakya havzasında kalın bir Eosen ve Oligosen istifi gelişmiştir.

Üst Eosen transgresyonunun tabanında lagün ve kıyı okları ortamında çökelmiş, piritli yeşil killer, ince kömür düzeyleri ve kumlar yer almaktadır (Poyralı Tozaklı köyleri arasında kalan bağlar). Transgresyonun ilerlemesi ile gelişmeye başlayan kıyı saçak resiflerinin gerisindeki alanda gelişen killi, kumlu kireçtaşları bu taban kırıntıların üst kesimlerini oluşturmaktadır. Istranca metamorfitleri ile Trakya havzası arasında bir kuşakta yüzeyleyen kireçtaşları da Üst Eosen yaşındadır. Resif ortamında oluşmuştur. Resifin çekirdek kesiminde bağlamtaşı, tanetaşı özelliğinde kireçtaşı niteliğinde olan çökeller, çekirdekten uzaklaştıkça killi kireçtaşlarına ve giderek, ender kireçtaşı katmanları içeren, marn ve kiltaşı istifine dönüşmektedir. Kireçtaşı istifi Soğucak veya Kırklareli Kireçtaşı adı ile, kuvars,marn ve kil istifi ise Trakya Alüvyon Yelpazesi Formasyonu adı ile bilinmektedir. Trakya havzasının büyük bir bölümünde Eosen sonrası çökelleri Oligosen oluşumları ile kırıntılı Miyosen çökelleri örtmektedir.


Bağlarımızın bulunduğu yerlerin jeolojik formasyonları kuzeyden güneye şu şekildedir:

-Yörüklübayır formasyonuyla ilgili video için tıklayınız-
Istranca Metagranitinin Yörüklübayır Gözlü Gnaysı:

Akören (Avren) Narince bağının formasyonudur. Bağımız bu formasyonun, İslambeyli Formasyonu ile keşiştiği bölgede yeralmaktadır. Formasyonun yaşı  180 milyon yıl civarındadır. Şaraba mineralite ve zerafet olarak yansımaktadır. Narince bu formasyonda çok güzel sonuçlar verecektir.İslambeyli Formasyonu:
Fosilli kireçtaşları içermektedir. Fosillere göre 50-60 milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Akören'de yeralan tüm Chardonnay ve Pinot Noir bağları bu formasyon üzerinde yeralmaktadır. Ayrıca İslambeyli'de yeralan iki Chardonnay parseli ile Poyralı Köyü'nün Düzdağ ve Parpara bağlarının tamamı ayrıca  Riesling bağımız olan Kartalkaya bağlarının formasyonu İslambeyli Formasyonun üstündedir. Poyralı'daki bu formasyona ait bağlarda yer yer Trakya Alüvyon Yelpazesi Formasyonu ile geçişmeler olabilmektedir. Formasyon şaraba güçlü bir asidite ile birlikte  mineralite katmaktadır. Ayrıca olgunlaşmayı da yavaşlattığı görülmektedir.Trakya Alüvyon Yelpazesi Formasyonu:
Bol kuvars çakıllı, killi ve yer yer tebeşir kireci katmanlı bu alüvyon oluşumu İslambeyli köyündeki Cabernet Franc bağı ile başlamakta ve Poyrali'daki Camtepe, Susurluk, Karadere bağları ile devam etmektedir. Soğucak'taki Kurtçatağı bağları ile Tozaklı Şarap yolu altı bağları da bu formasyonun üzerindedir. Sütlüce bağının tamamı bu formasyonun bir parçasıdır. Formasyonun içerdiği killer bağcılık açısından son derece değerli kırmızı killerdir. Bu killerin kuvars çakılları ile birlikte harika bir drenaj sistemi bulunmaktadır. Formasyon üzerindeki bağların çoğunluğu kırmızı çeşitler içermektedir. Kırklareli'nin meşhur Papaskarası bu formasyon üzerine dikilidir. Bu formasyon kırmızı şarapta sık rastlanan yeşil aromaları kuvars çakılları sayesinde yok etmektedir. Kırmızı killer ise kırmızı şarapta güçlü ama yuvarlak tanenlere yansımaktadır. Formasyonun olgunlaşmaya katkısı olumludur. Bu sebepten geçci çeşitler ön plandadır.


Pınarhisar Formasyonu:
Erenler köyündeki Pinot Noir bağının formasyonudur. Karbonat istifinin en üstünü oluşturan ve genellikle oolitli kireçtaşları bazen de çakıltaşları içeren, yer yer kiltaşı arakatkılı, ince-orta tabakalı regresif özellikte bir jeolojik birimdir. Yaşı erken oligesen olarak tahmin edilmektedir (tahminen 30 milyon yıl). Formasyonun güçlü tanenleri olan şaraplar vereceğini tahmin etmekteyiz.Balıklı Seri Formasyonu:
Pınarhisar formasyonu ile Balıklı seri dereceli geçişli olup, Balıklı seri alt seviyelerde oolitik kireçtaşları ile ardalanmalı kumlu kiltaşı bantları halinde başlayıp yukarıya doğru tane boyu gittikçe küçülen gri renkli, kireçli, ince tabakalı mikalı kiltaşı-marn (ince tabakalı) şeklinde sürmektedir. Alt seviyelerinde bulunan balık dişlerinin yanı sıra daha üst seviyelerde ince tabakalı marnlar içerisinde balık pulları ve kemik kırıntıları bulunmaktadır. Poyralı köyündeki Sıvatbaşı ( Merlot) bağları bu formasyon üzerindedir. Yaşı Pınarhisar formasyonu ile aynıdır. Formasyonun çok güçlü tanenli ama bir o kadar yuvarlak Merlot şarabı vereceğini ümit etmekteyiz.Kırklareli Formasyonu (Soğucak Formasyonu):
Soğucak köyünün eski Bulgar bağları mevkiindeki Pinot Noir bağının kireçtaşı formasyonudur. Soğucak Formasyonu, Orta Eosen’de başlayan ve Oligosen başlarına kadar süren bir transgresyon sonucunda şelf ortamında depolanan resif-kıyı karmaşığı karbonatlarından kurulmuştur. Zaman aşmalı olarak ilerleyen transgresyon sürecinde (Orta Eosen-Oligosen) kıyı morfolojisi, hidroliği ve deniz seviyesi değişimleri farklı resif tipleri ile birlikte geniş bir kıyı karbonat kompleksinin bir arada depolanmasına yol açmıştır. Tahmini olarak 45 milyon yaşındadır. Formasyonun zarif Pinot Noir şarapları vereceğini tahmin etmekteyiz.Sinanlı Formasyonu:
Akçaköy ve Küçükkarıştıran bağlarının jeolojik formasyonudur. Gölsel kökenli, silt içeren fosilsiz ve son derece sert bir kireçtaşından oluşan bir formasyondur. Yaşı bilinmemektedir. Formasyon meyve açısından zengin ve çok zarif şaraplar vermektedir. Tanenler bu formasyondan gelen şaraplarda son derece yumuşak olmaktadır. Formasyonun Merlot'sunu çoğu kişi Pinot Noir'a benzetmektedir.


Jeolojik formasyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.
http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/117_13.pdf
http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/66_8.pdf


Bağlarımızın kliması, kuzeyden güneye şu şekildedir:

Istranca Yaylası İklimi: Akören ve İslambeyli bağlarındaki hakim iklim, Karadeniz ve Trakya karasal iklimlerinin geçiş iklimidir. Yıllık ortalama sıcaklık 12 derece ve Ağustos ayı ortalaması 21.2 derecedir. Olgunlaşma devresindeki gün içi hakim rüzgar 4-5 metre saniye ile Poyraz.

Poyralı Deresi Kanyonu İklimi: Parpara, Düzdağ ve Kartaltepe bağlarının iklimi. Karasal bir iklim. Yıllık ortalama sıcaklık 11.5 derece  ve Ağustos ayı ortalaması 20.7 derecedir. Olgunlaşma devresindeki gün içi hakim rüzgar 4-5 metre saniye ile Poyraz.

Poyralı ve Civarı İklimi: Poyralı, Tozaklı ve Soğucak bağlarının iklimi. Trakya karasal iklimi. Yıllık ortalama sıcaklık 12.1 derece ve Ağustos ayı ortalaması 21.5 derecedir. Olgunlaşma devresindeki gün içi hakim rüzgar 5-6 metre saniye ile Poyraz.

Sütlüce, Akçaköy ve Küçükkarıştıran İklimi:  Trakya karasal iklimi. Yıllık ortalama sıcaklık 12.5 derece ve Ağustos ayı ortalaması 22.2 derecedir. Olgunlaşma devresindeki gün içi hakim rüzgar 5-6 metre saniye ile Poyraz.

Bağların ortalama yağışı 600-800 mm arasındadır. Bağlarda sulama yapılmamaktadır.

 

sayfa başına dön